capo kids baners

Простые правила игры:
1. Смотри видео, учи движения
2. Раз в месяц приходи в академию (регистрацию ищи в разделе новостей) и сдавай движения по уровням
3. Если все движения уровня сделаны правильно – получай эмблемку на специальную КапоМайку
4. Участие в игре бесплатно

Больше правил – ниже 

Vienkārši noteikumi:
1. Skaties video, mācies kustības
2. Reizi mēnesī nāc uz akadēmiju (reģistrāciju meklē news sadaļā) un rādi kustības pa līmeņiem
3. Ja visas līmeņa kustības izpildītas pareizi, saņem emblēmu, ko piešūt pie Kapokrekliņa
4. Piedalīšanas spēlē ir bezmaksas

Izvērsti noteikumi – zemāk

Basic rules:
1. Watch the video, learn the movements
2. Once a month visit CapoKids (or send us your videos), show the movements of the level
3. If the movements are performed correctly – get the emblem to be put on your CapoTshirt
4. Game is free of charge

Full rules  -read below 


 

Правила игры:
1. Смотри видео, повторяй движения и учись новым движениям дома, в школе, в парке, во дворе, у бабушки (осторожнее с выкрутасами на голове, нервы бабушки надо беречь)
2. Раз в месяц (обычно 2-ое воскресенье месяца) приходи в Детскую Капоэйра Академию, показывай то чему научился и получай эмблемки
3. Все движения делятся по уровням сложности. На данный момент доступно 3 базовых, 3 переходных, 4 средней сложности уровня. Только после сдачи базовых и переходных можно приступать к сдачи средней сложности уровням.
4. Каждый месяц будет доступен также «вызов месяца», например, дополнительные задания на улучшение растяжки.
5. Все движения нужно уметь делать в 2 стороны. Однобокий капоэйрист летать не научится.
6. На выполнение каждого движение даётся 3 попытки. Разрешается всего 1 ошибка на уровне (то есть если на уровне 6 движений, ты можешь сделать 5 движений в две стороны и 1 движение только в 1 сторону)
7. В один день можно сдать хоть все 10 уровней, но сложные уровни можно сдавать только когда сданы все базовые
8. Майку и эмблемку ты получишь бесплатно как только сдашь любой базовый уровень. Береги майку и эмблемку, так как вторую такую получить, увы, будет нельзя

Spēles noteikumi

1. Skaties video, atkārto kustības un mācies šīs kustības mājās, slolā, parkā, pagalmā un arī pie vecmāmiņas (uzmanīgi, stāvot uz galvas – vecmāmiņas nervi jāsaudzē!).
2. Vienu reizi mēnesī (parasti 2. mēneša svētdienā) nāc uz akadēmiju, rādi to, ko esi iemācījies, un saņem emblēmas.
3. Visas kustības var iedalīt sarežģītības līmeņos. Pašlaik ir pieejami 3 pamata, 3 intermediate un 4 vidējās sarežģītības līmeņi. Tikai tad, kad ir nolikti pamata un pārejas līmeņi, var sākt apgūt vidējās sarežģītības līmeņus.
4. Katru mēnesi varēs apgūt arī papildu uzdevumu – „mēneša izaicinājumu”, piemēram, papildu vingrojumu, lai kļūtu lokanāks.
5. Visa kustības jāmāk pildīt uz abām pusēm. „Vienpusīgs” kapoeiras māceklis „lidot” neiemācīsies.
6. Lai parādītu katru kustību, ir doti 3 mēģinājumi. Kļūdīties drīkst tikai vienu reizi katrā līmenī (t. i., ja kādā līmenī ir 6 kustības, tad 5 kustības jāparāda uz abām pusēm un tikai 1 kustība – uz vienu pusi).
7. Vienā dienā var rādīt (likt) pat visus 10 līmeņus, tomēr sarežģītus līmeņus var likt tikai tad, kad nolikti visi pamata līmeņi.
8. T krekliņu un emblēmu tu saņemsi par velti (bez maksas), tiklīdz parādīsi jebkuru pamata līmeni. Krekliņu un emblēmu sargi, jo otru tādu dabūt, diemžēl, nebūs iespējams.

Rules

1. Watch the videos, learn the movements at home, at school, at your granny`s house (be careful with headstands, since granny`s nerves need to be kept)
2.Once a month (usually 2nd sunday of the month) come to Capoeira Kids Academy Latvia, show your movements and get the emblems.
3. All the movements are divided into diffrent difficulty levels. Currently, there are 3 basic, 3 intermediate and 4 medium levels. Only after all basic movements are learnt you can start learning medium level movements.
4. Each month there will be also “challenges of the month”, for instance, additional tasks to improve your flexibility.
5. All the movements you should perform on both sides. Onesided capoeirista does not fly.
6. In order to pass the movement you are given 3 attempts. You are allowed to make 1 mistake on the level (if there are 6 movements, you can pass 5 movements on both sides, and 1 movement only to 1 side)
7. You can pass all 10 levels the same day, however, harder levels you are supposed to pass only after all basic levels are passed.
8. CapoTshirt and emblem you will get for free after any basic level is passed. Do not loose your t-shirt, since there is no chance to get another